top of page

Pro investory

Fond Quant

JAK SE  STÁT KLIENTEM FONDU QUANT

 1. Připravte si doklad totožnosti.

 2. Vyplníme jednoduchý investiční dotazník.

 3. Podepíšeme smlouvu a Vy můžete začít investovat.

 4. Obdržíte potvrzení o připsání zaslaných prostředků na účet fondu a následně obdržíte potvrzení o emisi Vašich investičních akcií.

Mám zájem o osobní setkání se zástupcem fondu QUANT za účelem představení fondu. Rovněž chci dostávat měsíční zprávy o výkonnosti a pozvánky na akce.

Děkujeme za Váš zájem!

Povinnosti plynoucí z Nařízení* a ZISIF.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Quant Asset Managament a.s.
2022 

Výroční zpráva Quant Asset Management, a.s. za rok končící 31. prosince 2022  LINK:

VÝROČNÍ ZPRÁVA RAM
2022 

Výroční zpráva Robot Asset Management SICAV a.s.  za rok končící 31. prosince 2022 LINK:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Quant-podfond
2022 

Výroční zpráva Robot Asset Management SICAV a.s. podfond QUANT, a.s za rok končící 31. prosince 2022  LINK:

VÝROČNÍ ZPRÁVA RAM-QUANT
2021 

Výroční zpráva Robot Asset Management SICAV a.s. a Quant Asset Management, a.s za rok končící 31. prosince 2021 LINK:

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2020

Robot Asset Management SICAV a.s. ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2020

 • Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb.,  vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb., Nařízení EU 231/2013 a Nařízení EU 2015/2365 

 • Údaje a skutečnosti podle zákona č. 563/1991 Sb. 

 • Zpráva o vztazích 

 • Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce a výroční zprávě 

 • Účetní závěrka Fondu

LINK:

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

Robot Asset Management SICAV a.s. ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019

 • Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb.,  vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb., Nařízení EU 231/2013 a Nařízení EU 2015/2365 

 • Údaje a skutečnosti podle zákona č. 563/1991 Sb. 

 • Zpráva o vztazích 

 • Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce a výroční zprávě 

 • Účetní závěrka Fondu

LINK:

FACTS SHEET

Robot Asset Management SICAV a.s.

 • Hlavní výhody

 • Investiční filosofie

 • Parametry

LINK:

KIID

Robot Asset Management SICAV a.s.

 • QUANT, podfond Robot Asset Management

 • Klíčové informace pro investory

 • Třída - 1

 • Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly 
  porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

LINK:

KIID

Robot Asset Management SICAV a.s.

 • QUANT, podfond Robot Asset Management​

 • Klíčové informace pro investory

 • Třída - 2

 • Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly 
  porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

 • LINK:

POLITIKA INTEGRACE RIZIK UDRŽITELNOSTI

Robot Asset Management SICAV a.s.

 • Tato Politika integrace rizik udržitelnosti (dále též jen „Politika“) upravuje zásady, které Fond uplatňuje při začleňování rizik udržitelnosti do investičního procesu

LINK:

FINANČNÍ KOLATERÁL

Společnost zde zveřejňuje údaje o konkrétních dohodách předpokládajících poskytnutí investičního nástroje z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu. Ke dni účinnosti tohoto informačního materiálu uzavřela společnost:  

AKTUÁLNÍ HODNOTA FONDOVÉHO KAPITÁLU

údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu, popřípadě aktuální tržní ceně nebo aktuální hodnotě cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem jsou dostupné na webových stránkách Conseq:  LINK

HISTORICKÁ VÝKONNOST FONDU

údaje o historické výkonnosti fondu jsou dostupné na webových stránkách Conseq:  LINK

OZNÁMENÍ INVESTORŮM-1_2022

V souladu se zákonem o investičních fondech a investičních společnostech, kterému podléhá fond Robot Asset Management SICAV a.s. si vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1.1.2022  došlo ke změně obhospodařovatele fondu a to ze společnosti QI Investiční polečnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 27911497 na společnost Quant Asset Management, a.s., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 140 23 369. V rámci této změny nedochází ke změně zásadních parametrů produktu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci osobních údajů, kteří poskytují informace uvedené v tomto dokumentu, jsou:
● společnost Quant Asset Management, a.s., IČ: 14023369, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26827,
● společnost Robot Asset Management SICAV a.s., IČ: 05188521, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21686

 SMLOUVA O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ
Smluvní strany mezi sebou uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem je nabytí investičních akcií specifikovaných v pokynu k nákupu níže
a následné vydávání a odkupování investičních akcií

LINK:

POKYN K PRODEJI INVESTIČNÍCH AKCIÍ 

Pokyn k prodeji investičních akcií

LINK:

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky

LINK:

STATUT ROBOT ASSET MANAGEMENT SICAV a.s 

STATUT Robot Asset Management SICAV a.s
DODATEK Č. 1 STATUTU FONDU Robot Asset Management SICAV a.s.
Robot Asset Management, podfond QUANT

LINK:
 

bottom of page